Algemene voorwaarden

kenmerk: AVCV2020

De algemene voorwaarden kan je hier downloaden.

Chilla Verhagen

Artikel 1 – Definities

 1. Chilla Verhagen, handelend onder haar eigen naam, gevestigd te Poeldijk, KvK-nummer 64875482, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtnemer.
 2. De wederpartij van opdrachtnemer wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden (inclusief vervolg-werkzaamheden) overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens opdrachtnemer.
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.

Artikel 3 – Betaling

 1. Declaraties moeten binnen 14 dagen na factuurdatum betaald zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de declaratie een andere betaaltermijn vermeld is.
 2. Betalingen geschieden zonder enig beroep op opschorting of verrekening door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het door opdrachtnemer opgegeven bankrekeningnummer.
 3. Betaalt opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege, zonder dat daarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is opdrachtnemer gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 4. Blijft opdrachtgever in gebreke, dan zal opdrachtnemer tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de opdrachtgever. Wanneer opdrachtgever in verzuim is, is hij naast de hoofdsom tevens wettelijke (handels)rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan opdrachtnemer. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK).
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan opdrachtnemer te betalen.

Artikel 4 – Aanbiedingen en offertes

 1. De aanbiedingen van opdrachtnemer zijn maximaal 4 weken geldig, tenzij in het aanbod een andere termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod inclusief deze Algemene Voorwaarden niet binnen die gestelde termijn schriftelijk door opdrachtgever aanvaard, dan vervalt het aanbod.
 2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven de opdrachtgever bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor zogenaamde vervolg/aanvullende/extra werkzaamheden. Partijen moeten deze uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.

Artikel 5 – Prijzen

 1. De op aanbiedingen, offertes en facturen van opdrachtnemer genoemde prijzen zijn exclusief btw en eventuele andere overheidsheffingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Ten aanzien van de dienstverlening kunnen partijen bij de totstandkoming van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen.
 3. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief met betrekking tot de dienstverlening worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren op basis van een van tevoren afgesproken uurtarief.
 4. Indien niet op basis van werkelijk bestede uren wordt gewerkt, wordt voor de dienstverlening een richtprijs afgesproken, waarbij opdrachtnemer gerechtigd is om hier tot 10% vanaf te afwijken. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient opdrachtnemer opdrachtgever tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. Opdrachtgever heeft in dat geval het recht om een deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

Artikel 6 – Prijsindexering

 1. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen prijzen en uurtarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Opdrachtnemer heeft het recht de aan opdrachtgever te berekenen vergoedingen jaarlijks per 1 januari aan te passen aan de hand van de Dienstenprijsindex (DPI) van het CBS.
 2. Aangepaste prijzen en/of tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan opdrachtgever.

Artikel 7 – Informatieverstrekking door opdrachtgever

 1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering va de opdracht relevant is beschikbaar voor opdrachtnemer.
 2. Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en bescheiden, die opdrachtnemer meent nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
 3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk en opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor schade in welke vorm dan ook die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.
 5. Indien en voor zover opdrachtgever dit verzoekt, retourneert opdrachtnemer de betreffende bescheiden.
 6. Stelt opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door opdrachtnemer verlangde gegevens en bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra honoraria voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 8 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. De overeenkomst bevat voor opdrachtnemer steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen. Opdrachtnemer voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Opdrachtnemer heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 1. Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever dat opdrachtnemer tijdig kan beginnen aan de opdracht.
 2. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zal -indien dit naar het oordeel van opdrachtnemer en/of opdrachtgever gewenst is –tussen opdrachtgever en opdrachtnemer afstemming plaats vinden (‘go-no-go’) over de uit te voeren werkzaamheden. Indien dit leidt tot extra werkzaamheden of werkzaamheden waar in de offerte redelijkerwijs geen rekening mee is gehouden, zullen deze werkzaamheden door opdrachtnemer op basis van het uurtarief van opdrachtnemer aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 9 – Bouwen van een website/webshop

 1. Na oplevering van de website/webshop vergewist opdrachtgever of het geleverde naar behoren functioneert. Eventuele gebreken kunnen gedurende 14 dagen na oplevering met duidelijke omschrijving aan opdrachtnemer schriftelijke worden gemeld. Dit geeft geen recht op opschorting van de betalingstermijn. Opdrachtnemer zal, indien de melding gegrond is en tijdig is gedaan, de gebreken adequaat en naar vermogen verhelpen of het factuurbedrag aanpassen zonder verdere uitvoering aan de opdracht te geven.
 2. Wanneer de 14 dagen termijn na oplevering/de dienst/de website/webshop zijn verstreken en eventuele gebreken niet zijn gemeld is opdrachtgever volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de website/webshop en accepteert hij de website/webshop en programmatuur in de staat waarin het zich op het moment van levering bevindt.
 3. De opdrachtgever kan met Opdrachtnemer tegen een nader af te spreken tarief een aparte overeenkomst aangaan omtrent het onderhoud van de website/webshop. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever op een structurele basis voorzien van technische hulp volgens een abonnement voor het updaten, bijhouden en/of het onderhouden van de website/webshop. Vooraf zal overeengekomen worden wat wordt verstaan onder “technische hulp”. Opdrachtnemer zal het hiervoor genoemde alleen uitvoeren onder de voorwaarde dat door de opdrachtgever toegang is verleend tot het account.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door verlies van gegevens tijdens de back-up, tenzij anders is overeengekomen.
 5. Het abonnement als bedoeld in lid 2 is maandelijks opzegbaar, wat schriftelijk (dit mag ook per mail) gemeld moet worden bij Chilla Verhagen voor het einde van de maand.

Artikel 10 – Accountgegevens website/webshop/hostingprovider

 1. Tussen partijen kan worden overeengekomen dat opdrachtnemer in overleg met opdrachtgever zorgt voor een hostingprovider. Opdrachtnemer is in dat geval niet aansprakelijk voor enige vorm van wanprestatie van de hostingprovider en wenst door opdrachtgever te worden gevrijwaard van claims te dier zake. Opdrachtgever is gebonden aan het contract met en de voorwaarden van de hostingprovider.
 2. De website/webshop wordt door opdrachtnemer vormgegeven en/of wanneer het gaat om de werkzaamheden die horen bij het abonnement onder een eigen gebruikersnaam (inloggegevens) voor het CMS, tenzij anders is overeengekomen. Deze gegevens en codes zijn strikt vertrouwelijk en mogen niet zonder toestemming van opdrachtnemer aan derden worden verstrekt.
 3. Het is aan de opdrachtgever om opdrachtnemer als gebruiker van het CMS te verwijderen na afronding en volledige betaling van de opdracht.
 4. Wanneer de opdrachtgever gebruik wil maken van het content en/ of technisch onderhoud abonnement, behoudt opdrachtnemer de toegang tot de website/webshop van de opdrachtgever om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren.
 5. Opdrachtgever dient zijn website/webshop en bijbehorende systemen adequaat te beveiligen (bijvoorbeeld als er privacygevoelige persoonsgegevens zijn betrokken) met o.a. antivirus-programmatuur.

Artikel 11 – Contractduur opdracht

 1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet opdrachtgever opdrachtnemer schriftelijk in gebreke stellen.

Artikel 12 – Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer stelt opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht opdrachtnemer opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk in.
 4. Indien partijen een vast honorarium zijn overeengekomen, geeft opdrachtnemer daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 13 – Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van opdrachtnemer in de nakoming van enige verplichting jegens opdrachtgever niet aan opdrachtnemer kan worden toegerekend in geval van een van de wil van opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van opdrachtnemer kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, computervirussen, stakingen, pandemie, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 2. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan opdrachtnemer niet aan zijn verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang opdrachtnemer niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, de uitvoering op te schorten of de overeenkomst te wijzigen.
 3. Opdrachtnemer is in het geval als bedoeld in het tweede lid van dit artikel niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als opdrachtnemer als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

Artikel 14 – Verrekening

Opdrachtgever doet afstand van zijn recht om een schuld aan opdrachtnemer te verrekenen met een vordering op opdrachtnemer.

Artikel 15 – Opschorting

Opdrachtgever doet afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 16 – Overdracht van rechten

Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Artikel 17 – Verval van de vordering

Elk recht op schadevergoeding door opdrachtnemer vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 18 – Verzekering

 1. Opdrachtgever verplicht zich geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst, alsook zaken van opdrachtnemer die bij opdrachtgever aanwezig zijn en zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, adequaat te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings-en waterschade evenals diefstal.
 2. Opdrachtgever geeft op eerste verzoek de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Artikel 19 – Aansprakelijkheid schade

 1. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is te allen tijde beperkt tot directe schade. Opdrachtnemer is dus niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, vertragingsschade of schade wegens gederfde omzet of winst. Ingeval van toerekenbare tekortkoming is iedere aansprakelijkheid voor directe schade, beperkt tot maximaal het bedrag van de overeengekomen prijs exclusief BTW. Mocht de schade verzekerd zijn dan is de schade beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekering wordt uitbetaald.
 2. Opdrachtnemer is uitdrukkelijk niet aansprakelijk in geval van een hack van de website/webshop. Opdrachtgever is uitdrukkelijk zelfverantwoordelijk voor afdoende beveiliging van zijn site/shop en kan opdrachtnemer niet aansprakelijk stellen voor datalek. Opdrachtnemer is evenmin aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het door opdrachtgever niet (volledig) voldoen van de informatieverplichting die voortvloeit uit artikel 7.
 3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer van claims van derden ter zake van schade welke verband houden met of voortvloeien uit de opdracht.
 4. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als opdrachtnemer aansprakelijk wordt gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de door opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht door opdrachtgever verstrekte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.
 5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ingeval de geleverde diensten van opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk worden gebruikt voor een andere website/webshop van opdrachtgever en/of opdrachtgever zelfstandig – buiten opdrachtnemer om – wijzigingen aanbrengt of laat aanbrengen in de door opdrachtnemer opgeleverde website/webshop.
 6. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, die verband houden met de door opdrachtnemer geleverde diensten.

Artikel 20 – Aansprakelijkheid opdrachtgever

 1. Ingeval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan opdrachtnemer verschuldigd zijn.
 2. Wordt een opdracht middellijk of onmiddellijk verstrekt door een natuurlijke persoon namens een rechtspersoon, dan kan deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever zijn. Daarvoor is vereist dat deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede)beleidsbepaler van de rechtspersoon. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is de natuurlijke persoon dus persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon dan wel ten name van opdrachtgever als natuurlijk persoon of hen beiden is gesteld.

Artikel 21 – Eigendomsvoorbehoud, opschortingsrecht en retentierecht

 1. De bij opdrachtgever aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van opdrachtnemer totdat opdrachtgever de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan opdrachtnemer zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft opdrachtnemer het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan opdrachtnemer worden tegengeworpen.
 3. Opdrachtnemer is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 4. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen voortuitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft opdrachtnemer het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat opdrachtgever volledig en conform afspraak heeft betaald.
 5. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 22 – Intellectueel eigendom

 1. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudt opdrachtnemer alle intellectuele absolute rechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen en modellenrecht, etc.) op alle door haar vervaardigde (proef)ontwerpen, ideeën, concepten, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc.
 2. De genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere wijze worden gebruikt.
 3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken die derden op de in dit artikel genoemde rechten geldend kunnen maken.
 4. Opdrachtnemer heeft het recht om de door de uitvoering van de Overeenkomst toegenomen kennis te gebruiken voor andere doeleinden tenzij sprake is van strikt vertrouwelijke bedrijfsinformatie die niet ter kennis van derden mag worden gebracht.

Artikel 23 – Geheimhouding

 1. Ieder der partijen houdt de informatie die hij (in welke vorm dan ook) van de andere partij ontvangt en alle andere informatie betreffende de andere partij waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel informatie waarvan hij kan verwachten dat de verspreiding daarvan de andere partij schade kan berokkenen, geheim en neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat zijn personeel de genoemde informatie ook geheimhoudt.
 2. De in het eerste lid van dit artikel genoemde geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
  1. die op het moment dat de ontvanger deze informatie ontving al openbaar was of nadien openbaar is geworden zonder een schending door de ontvangende partij van een op hem rustende geheimhoudingsplicht;
  2. waarvan de ontvangende partij kan bewijzen dat deze informatie al in zijn bezit was op het moment van verstrekken door de andere partij;
  3. die de ontvangende partij van een derde heeft ontvangen waarbij deze derde gerechtigd was deze informatie aan de ontvangende partij te verstrekken d. die door de ontvangende partij openbaar wordt gemaakt op grond van een wettelijke plicht.
 3. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van deze overeenkomst en voor een periode van drie jaar na het eindigen daarvan.

Artikel 24 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Chilla Verhagen is gevestigd/praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.